Informace o zpracování  ososbních údajů fyzických osob ve spolku  Team GJ, z.s.

Dovolujeme si Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je spolek Team GJ, z.s., se sídlem Průběžná 747, 251 64 Mnichovice, IČ: 22722564, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 19418, e-mail info@teamgj.cz (dále jen "Spolek" nebo "Správce").

 1. V jakých situacích zpracováváme Vaše osobní údaje?
 1. Podání přihlášky do tanečního kurzu či kroužku

Právní základ: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost

Účel: splnění smluvního vztahu mezi Vámi a spolkem - realizace účasti tanečníka na tanečních kurzech a kroužcích;

Doba uložení i) po dobu trvání smlouvy;

ii) v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Spolku a/nebo ze strany subjektu údajů a po dobu archivační doby stanovené zákonem

 1. Evidence kurzů a kroužků

Právní základ: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost

Účel: evidence tanečníků v jimi zvolených kurzech a kroužcích;

Doba uložení i) po dobu trvání smlouvy;

ii) v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Spolku a/nebo ze strany subjektu údajů a po dobu archivační doby stanovené zákonem

 1. Kontaktování za účelem přímého marketingu

Právní základ: ochrana práv a oprávněných zájmů Spolku

Účel: přímý marketing spočívající v nabídce kurzů a služeb a zasílání pozvánek na akce Spolku na základě oprávněného zájmu

Doba uložení i) po dobu trvání smlouvy

ii) po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu v odůvodněném rozsahu na základě oprávněného zájmu.

 1. Pořizování a užití fotografií a videozáznamů

Právní základ: souhlas se zpracováním osobních údajů (subjektu údajů či jeho zákonného zástupce)

Účel: propagace činnosti Spolku

Doba uložení do odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů (či jeho zákonného zástupce), maximálně však po dobu 3 let od udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

 1. Kontaktování Spolku pomocí kontaktního formuláře

Právní základ: V případě, že jste již přihlášeným tanečníkem nebo se v budoucnu přihlásíte k tanečním kurzům či kroužkům - plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost

V ostatních případech - Oprávněný zájem

Účel: komunikace se zákazníky či jinými osobami

Doba uložení po dobu vyřízení dotazu; po vyřízení dotazu jsou osobní údaje vymazány

 1. Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Vaše osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

 1. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů?

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být smluvní partneři, kteří pro nás zajišťují zpracování osobních údajů nebo k nim mají přístup, popř. jiné subjekty v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy.

 1. Právo vznést námitku

Dle čl. 21 odst. 1 GDPR máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu nebo které je prováděno ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce. Správce osobní údaje po vznesení námitky dále nezpracovává, ledaže prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte kdykoli dle čl. 21 odst. 2 GDPR právo vznést námitku proti zpracování pro účely tohoto marketingu, které se vás týká. V tomto případě Správce okamžitě přestane zpracovávat vaše osobní údaje bez výjimky.

 1. Jak a kde můžete odvolat souhlas?

Již udělený souhlas lze kdykoliv odvolat s účinky do budoucna. Za neudělení souhlasu nebo jeho následné odvolání nemůže být subjekt údajů Spolkem žádným způsobem sankcionován. Souhlas je udělován dobrovolně. Udělení nebo neudělení nebo pozdější odvolání jakéhokoli souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na realizaci smluvního vztahu mezi Spolkem jako poskytovatelem služeb a subjektem údajů. Subjekt údajů může již udělený souhlas odvolat písemným vyjádřením doručeným na e-mail info@teamgj.cz.

 1. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Právo na přístup - můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu - můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme
 • Právo na výmaz - můžete Správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 3. vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
 • Právo na omezení zpracování - můžete Správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
 1. Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody
 • Právo na přenositelnost údajů - v případech předpokládaných v GPDR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
 • Právo na odvolání souhlasu - pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat
 • Právo vznést námitku - můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce
 • Právo podat stížnost - máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Za účelem uplatnění svých práv může subjekt údajů kontaktovat Spolek na e-mailové adrese info@teamgj.cz.

Tímto byl subjekt údajů poučen o svých právech a jejich ochraně podle čl. 13 - 22 GDPR.