INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ YI

Informace o zpracování osobních údajů

pro zákazníky, tanečníky, účastníky a jejich zákonné zástupce

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k osobním údajům přístup a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.

Společnost YOUNG INSTITUTE s.r.o., se sídlem Barákova 237/8, 251 01 Říčany, IČO: 10743006 (dále jen "Společnost") jakožto správce osobních údajů si tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení") dovoluje informovat své zákazníky, tanečníky, účastníky a jejich zákonné zástupce (dále jen "Subjekty údajů") o zpracování jejich osobních údajů.

Společnost tímto informuje Subjekty údajů, že zpracovává jejich osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

 1. Poskytování služeb

Právní titul: Plnění smluvní povinnosti

Subjekt údajů: zákazník/účastník/zákonný zástupce zákazníka nebo účastníka

Účel: realizace poskytnutí služeb (např. účast na TGJ campu) na základě smlouvy/přihlášky uzavřené mezi Společností a zákazníkem/účastníkem či jeho zákonným zástupcem

Doba uložení

i) po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi Společností a zákazníkem/účastníkem či jeho zákonným zástupcem

ii) v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Společnosti a/nebo ze strany Subjektu údajů a po dobu archivační doby stanovené zákonem

 1. Vyřízení dotazu z poptávkového formuláře

Právní titul: Plnění smluvní povinnosti v případě, že je Subjekt údajů zákazníkem; v ostatních případech - oprávněný zájem

Subjekt údajů: zákazník či jiná osoba, která zaslala poptávku/dotaz

Účel: komunikace v reakci na poptávku/dotaz

Doba uložení:

i) po dobu realizace komunikace v reakci na poptávku/dotaz

ii) v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Společnosti a/nebo ze strany Subjektu údajů a po dobu archivační doby stanovené zákonem

 1. Zasílání nabídek služeb zákazníkům/účastníkům

Právní titul: Oprávněný zájem

Subjekt údajů: zákazník/účastník

Účel: zasílání obchodních sdělení

Doba uložení: po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby uplatnění námitky proti zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

 1. Zasílání nabídek služeb potenciálním zákazníkům/účastníkům

Právní titul: Souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li Subjektem udělen

Subjekt údajů: potenciální zákazník

Účel: zasílání obchodních sdělení

Doba uložení: 3 roky, případně do doby odvolání souhlasu ze strany potenciálního zákazníka

 1. Pořizování fotografií, videí a audiozáznamů zákazníka/účastníka

Právní titul: Souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li Subjektem udělen

Subjekt údajů: zákazník/uchazeč, potažmo jeho zákonný zástupce

Účel: uchování vzpomínek a propagace Společnosti

Doba uložení: 3 roky, případně do doby odvolání souhlasu ze strany potenciálního zákazníka

 1. Zpracování údajů o zdravotním stavu

Právní titul: Plnění zákonné povinnosti

Subjekt údajů: zákazník/uchazeč

Účel: poskytnutí léků, zdravotní dohled, vedení zdravotního deníku

Doba uložení: po dobu trvání akce, na kterou je uvedené vyžadováno, dále maximálně po dobu 6 měsíců od skončení této akce

Poskytnutí osobních údajů pod bodem 1. a 2. je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost. Subjekt údajů poskytuje tyto osobní údaje povinně.

Poskytnutí osobních údajů pod bodem 3. je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce. Subjekt údajů poskytuje tyto osobní údaje povinně.

Osobní údaje zpracovávané pod písmenem 4. a 5. jsou údaje dobrovolné, a jsou tudíž ze strany Subjektu údajů poskytnuty dobrovolně.

Poskytnutí osobních údajů pod bodem 6. je nezbytné pro plnění zákonné povinnosti Správce. Subjekt údajů poskytuje tyto osobní údaje povinně.

Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat s účinky do budoucna písemným (v listinné či elektronické formě) vyjádřením zaslaným na adresu naší Společnosti. Za neudělení souhlasu nebo jeho následné odvolání nemůže být Subjekt údajů Společností žádným způsobem sankcionován. Udělení nebo neudělení nebo pozdější odvolání jakéhokoli souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na realizaci smluvního vztahu mezi Společností jako poskytovatelem služeb a Subjektem údajů. Subjekt údajů může již udělený souhlas odvolat písemným vyjádřením doručeným na adresu Společnosti.

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány automatizovaně i prostřednictvím zaměstnanců Společnosti. Společnost však neprovádí žádné individuální automatizované rozhodování včetně profilování.

Osobní údaje, které bude Společnost zpracovávat, budou pocházet z následujících zdrojů:

 1. údaje Společnosti poskytl sám Subjekt údajů či jeho zákonný zástupce;
 2. údaje Společnost získala od partnera, se kterým uzavřela smlouvu, či od jeho kontaktní osoby.

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány/zpřístupněny ke zpracování následujícím příjemcům:

 • externí spolupracovníci (lektoři, administrátoři) spolupracující se Společností;
 • daňové subjekty a s nimi související, přepravní společnosti, externí archiv;
 • jiní smluvní partneři Společnosti, které Společnost potřebuje pro své běžné fungování, např. poskytovatelé IT technologií
 • jiné subjekty v případech, kdy Společnosti poskytnutí osobních údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti, např. soudům.

Osobní údaje Subjektů údajů Společnost nezamýšlí předávat do třetích zemí mimo EU či mezinárodním organizacím.

Společnost informuje Subjekt údajů, že za podmínek stanovených v Nařízení Subjekt údajů vůči Společnosti:

 • Právo na přístup
  Subjekt údajů může Společnost požádat o přístup k osobním údajům, které o něm zpracovává. Společnost poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu
  Subjekt údajů může Společnost požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o něm zpracovává
 • Právo na výmaz
  Subjekt údajů může Společnost požádat, aby vymazal jeho osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • Subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly jeho osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  • osobní údaje Subjektu údajů byly zpracovány protiprávně;
  • osobní údaje Subjektu údajů musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  • osobní údaje Subjektu údajů byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
 • Právo na omezení zpracování
  Subjekt údajů může Společnost požádat, aby omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  • Subjekt údajů popřel přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování osobních údajů Subjektu údajů je protiprávní, ale Subjekt údajů odmítá výmaz těchto údajů a místo toho žádá o omezení jejich použití;
  • Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů
 • Právo na přenositelnost údajů - v případech předpokládaných nařízením GPDR má Subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a které jste poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
 • Právo na odvolání souhlasu - pokud je zpracování osobních údajů Subjektu údajů založeno na souhlasu, má Subjekt údajů práv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který souhlas dal, kdykoliv odvolat
 • Právo vznést námitku - Subjekt údajů může kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů u Společnosti pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Společnosti
 • Právo podat stížnost - Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Za účelem uplatnění svých práv může Subjekt údajů kontaktovat Společnost písemně na adrese jejího sídla nebo na e-mailové adrese gabinajirakova@seznam.cz.

Tímto byl Subjekt údajů poučen o svých právech a jejich ochraně podle čl. 13 - 22 Nařízení.