REGISTRACE

Vážení rodiče a milí tanečníci, z důvodu registrace do soutěžní organizace CDO (Czech Dance Organization) bychom vás chtěli požádat o poskytnutí následujících osobních údajů (u dětí do 15 let vyplňuje zákonný zástupce, tanečníci nad 15 let mohou vyplnit sami):

1.RODNÉ ČÍSLO
2.DATUM NAROZENÍ
3.ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

Proč tyto informace kvůli CDO potřebujeme?

RODNÉ ČÍSLO + DATUM NAROZENÍ:
Potřebujeme váš souhlas z důvodu častých podvodů a falšování dat narození ostatních soutěžících, kteří se objevovali při soutěžích ve více věkových kategoriích (dvk, jvk i hvk zároveň) - díky novému systému je kontrola přes RČ a tento podvod již není možný.

ADRESA: potřebujeme váš souhlas při žádosti o dotace od města, pod kterým je kolektiv zapsán. MŠMT ověřuje adresu trvalého bydliště členů TGJ a zároveň soutěžících pod CDO. 

Zároveň bychom vás chtěli požádat o souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů a jejich užitím a se zpracováním osobních údajů na fotografiích a videozáznamech obsažených či s těmito fotografiemi souvisejícími za účelem mapování a propagace naší činnosti a hlavně proto, aby děti měly památku jako v minulých letech.

Níže prosím vyplňte formulář a zaškrtněte, že udělujete souhlas.

*Spolek bude zpracovávat Osobní údaje do odvolání mého souhlasu, maximálně však po dobu 3 let od udělení mého souhlasu. Osobní údaje Spolku poskytuji dobrovolně. Nemám povinnost Osobní údaje Spolku poskytnout. Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány/zpřístupněny ke zpracování následujícím subjektům: externí mzdové účetní, externímu IT, produkčním společnostem, Czech dance organization, jiným organizacím pořádajícím taneční soutěže a případně dalším našim smluvním partnerům. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i prostřednictvím zaměstnanců Spolku. Jsem si vědom/-a, že tento souhlas mohu v budoucnu kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna a že v případě, že se rozhodnu v zájmu svého dítěte tento svůj souhlas neudělit nebo jej v budoucnu odvolat, tak pro mě ani pro mé dítě nebudou z takového rozhodnutí vyplývat žádné negativní důsledky ani sankce ze strany Spolku. Souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to výslovným úkonem učiněným vůči Spolku na e-mail: info@teamgj.cz. Osobní údaje nebudou použity k automatizovanému individuálnímu rozhodování ani profilování, které má pro mé dítě/mě právní účinky nebo se ho/mě obdobným způsobem významně dotýká. Spolek nebude Osobní údaje předávat do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. Spolek mě informoval a poučil o právech dítěte/mých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich ochraně podle čl. 13 – 22 Nařízení, jejichž kompletní výčet je v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, který je k dispozici na webových stránkách Spolku pod odkazem www.teamgj.cz.